linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Zgodnie z art. 124d  ust. l ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997  roku  Prawo  bankowe  (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1285 z późn. zm.) a także z art. 20 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2017, poz.1523), uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim (bank przyłączający) ul. Rynek 8  83-200 Starogard Gdański, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125835, NIP  592-000-72-91, numer REGON 000496107 oraz Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym (bank przyłączany) ul. Kociewska 3  83-230 Smętowo Graniczne, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000157275, przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, numer NIP 592-16-12-137, numer REGON 000496136 postanowiły połączyć siły, tworząc jeszcze silniejszy podmiot  finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające połączenie, zostały już podjęte przez Zebrania Przedstawicieli obydwu Banków. Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 20 lipca 2019 r. Od tego dnia staniecie się Państwo klientami Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Oddział w Smętowie Granicznym. Zacznie też obowiązywać Statut Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim (jest dostępny na stronie internetowej www.bs-starogard.pl oraz w placówkach obydwu w/w Banków).

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim zalicza się do grupy dużych banków spółdzielczych w Polsce. Na niemal 200 BS-ów Spółdzielczej Grypy Bankowej pod względem wielkości sumy bilansowej na 31.12.2018 r. zajęliśmy 16 pozycję. Razem z Centralą posiadamy 15 placówek z czego 5 na terenie Starogardu Gdańskiego a pozostałe na terenie Powiatów Starogardzkiego i Kościerskiego oraz posiadamy sieć bankomatów. Zatrudniamy 90 pracowników. Obsługujemy dziesiątki tysięcy klientów i rocznie realizujemy ponad 1,5 miliona różnorodnych operacji.

Tradycyjnie strategicznymi segmentami są dla nas rolnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i osoby prywatne.  Udało się nam zbudować bardzo silne relacje z samorządami terytorialnymi. Obsługujemy finansowo wszystkie 9 gmin na terenie których posiadamy swoje placówki oraz Związek Gmin „Wierzyca”. Istniejemy już 122 lata, tj. od 1897 roku i bazujemy wyłącznie na polskim kapitale.

Dzięki połączeniu uzyskają Państwo dostęp do nowych usług i funkcjonalności jak np. nowoczesna bankowość mobilna, obsługa walutowa (EUR, USD i GBP), karty kredytowe, płatności natychmiastowe, płatności internetowe (PayByNet), przekazy pieniężne Western Union, czy ubezpieczenia.

       W 2018 roku wypracowaliśmy zysk brutto w wysokości 2.864 tys. zł a suma bilansowa wzrosła do 490 mln zł. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim  jest zamieszczona na stronie internetowej  www.bs-starogard.pl.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych perturbacji. Dotychczasowe numery Państwa rachunków bankowych nie ulegną zmianie.

Szczegółowe informacje na temat  połączenia  można  uzyskać na stronie internetowej obydwu Banków, jak również telefonicznie bezpośrednio u Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Smętowie Granicznym p. Andrzeja Górskiego pod numerem 660513084.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, które da  Państwu poczucie jeszcze większej stabilizacji i umożliwi uzyskiwanie wymiernych korzyści. Połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę.

Z uwagi na fakt, że połączenie Banków spowoduje zmianę rozwiązań organizacyjno-technicznych (m.in. z uwagi na zmianę systemu informatycznego) dotyczących wykonywania przez Bank czynności bankowych oraz zmiany usług i funkcjonalności realizowanych za pomocą rachunku oraz elektronicznych kanałów dostępu a także w celu uproszczenia i ujednolicenia obowiązujących regulacji uprzejmie informujemy, od momentu połączenia się Banków będą obowiązywały regulaminy Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim a także jego zasady oprocentowania depozytów i kredytów oraz pobierania prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. Warunki trwających depozytów terminowych i kredytów nie ulegają zmianie.

Wszystkie powyższe zmiany wchodzą w życie od dnia 20 lipca 2019 roku.

Treść powyższych regulacji jest zamieszczona na stronach internetowych obydwu Banków www.bs-starogard.pl i www.bssmetowo.com.pl a także jest dostępna w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim oraz w Banku Spółdzielczym w Smętowie Granicznym.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony związanych z powyższymi zmianami, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 17:00 pod numerem 696 432 249 z Dyrektorem Wydziału Handlowego p. Katarzyną Kołodziej lub adresem e-mail: katarzyna.kolodziej@bsstarogard.sgb.pl

            Ponieważ wielu z Państwa jest jednocześnie członkami Banku Spółdzielczego w Smętowie Granicznym informujemy, że zgodnie z prawem, po połączeniu się obydwu Banków, tj. od dnia 20 lipca 2019 roku staną się Państwo członkami Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim i zacznie obowiązywać Statut Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim. Zgodnie z nim wysokość jednego udziału wynosi 200 zł (obecnie w Banku Spółdzielczym Smętowo wynosi on 100 zł), a zgodnie ze Statutem w przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany, tj. do 17 października 2019 r., pod rygorem wykluczenia z grona członków, jednak w przypadku posiadania więcej niż 1 udziału Członek może wystąpić o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów i na przykład przeznaczyć te środki na uzupełnienie udziału/ów. Procedurę zwrotu określa Statut.

Zgodnie z prawem, do czasu połączenia w dniu 20.07.2019 r. zamiast Zarządu i Rady Nadzorczej BS Smętowo Graniczne działa Zarząd i Rada Nadzorcza BS Starogard Gdański (wzory podpisów w załączeniu).

Z poważaniem, w imieniu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim i Banku Spółdzielczego w Smętowie Granicznym

             Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Zenon Błański 
             Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Kazimierz Knasiak