linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Historia

Bogata tradycja – pewna przyszłość oraz z tradycją w nowoczesność to  motta, które w pełni odzwierciedlają specyfikę działania Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim obchodził w 2017 r. jubileusz 120- lecia swojego istnienia i tym samym zaliczany jest do grona najstarszych Banków Spółdzielczych  na Pomorzu Gdańskim. Początek powstania Banku datuje się na 16 listopada 1897 roku.

Dawne dzieje Banku z okresu XIX wieku i początków XX wieku oraz okresu międzywojennego są trudne do odtworzenia, co niejednokrotnie wiąże się z brakiem historycznych danych, a relacje ustne  ze względu na upływający czas są bardzo skąpe, a w większości przypadków  niemożliwe do ustalenia.

Poza tym w archiwum Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim nie zachowały się dokumenty z okresu zaboru pruskiego, dwudziestolecia międzywojennego i lat okupacji hitlerowskiej, brak też znacznej części dokumentacji z pierwszych lat działalności banku po drugiej wojnie światowej.

Podwaliny pod starogardzką spółdzielczość bankową zostały stworzone ponad wiek temu.

Z historycznych dokumentów źródłowych wynika, że Bank Ludowy- spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim  został reaktywowany 16 listopada 1987 roku i dnia 2 grudnia 1897 roku zapisany został do rejestru spółkowego w Sądzie Okręgowym w Starogardzie Gdańskim, zaś Członków założycieli było dwudziestu trzech.

Istnieją pewne przypuszczenia, że Towarzystwo Pożyczkowe dla Starogardu Gdańskiego mogło powstać już w drugiej połowie XIX wieku,  prawdopodobnie w 1866 roku, jednak czy jest to data pewna nie można jednoznacznie odpowiedzieć ze względu na brak wiarygodnych danych źródłowych.

W skład pierwszego Zarządu Banku Ludowego wchodził ks. Józef Block – jako przewodniczący i jednocześnie dyrektor banku, Franciszek Nagórski – kontroler i Wacław Kurowski – podskarbi., zaś na czele 9 osobowej Rady Nadzorczej stał ks. Józef Larischek – jako prezes i Aleksy Chmielecki –jako wiceprezes, skład pozostałych członków ówczesnej Rady stanowili: A. Gapski, F. Zygowski, J. Dlugonski, F. Baranowski, S. Drzewicki, Przędziński oraz ks. H. Trętowski.

Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim rozpoczął swoją działalność kredytową z dniem 2 stycznia 1898 roku i  liczył  na koniec tegoż roku 167 członków, a obowiązkowy udział wynosił 500 marek.

W roku 1904 nastąpił wzrost liczby członków  do 560, a w 1919 roku ilość członków  osiągnęła liczbę 1020. Udziałowcami  Banku byli kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy oraz chłopi.

Z danych źródłowych dotyczących okresu poprzedzającego wybuch pierwszej wojny światowej, a także w czasie jej trwania wynika, że Bank zaliczany był do grona banków średniej wielkości przy stałej tendencji wzrostowej pod względem liczby członków i wielkości sumy bilansowej.   Po zakończeniu działań wojennych Bank kontynuował swoją działalność.

W dniu 28 stycznia 1921r. Walne Zgromadzenie dokonało zmiany nazwy Banku, który odtąd zaczął funkcjonować jako Bank Ludowy – spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.

W grudniu 1926 roku Ministerstwo Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej wydało Bankowi Ludowemu w Starogardzie Gdańskim zezwolenie na zakup i sprzedaż walut zagranicznych na rachunek własny i obcy.

W 1926 roku Bank liczył 1275 członków, a wysokość wkładu po reformie Władysława  Grabskiego ówczesnego Premiera i Ministra Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej, która miała miejsce w 1924  roku została ustalona na poziome 500 złotych polskich .

Jeszcze nie zabliźniły się rany spowodowane przez inflację, a już w 1929 roku rozpoczął się w Polsce wielki kryzys ekonomiczny, który sparaliżował gospodarkę w tym również spółdzielczość bankową.

Druga połowa lat trzydziestych to trudny okres dla ogółu spółdzielni, w tym Banku Ludowego w Starogardzie Gdańskim.

W dniu 2 września 1939 roku miasto Starogard Gdański zostało zajęte przez wojska hitlerowskie, zaczął się trwający do początków marca 1945r. reżim, okupant w tym czasie poddał represjom wielu działaczy i członków Banku.

Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim, choć sam borykał się z wieloma trudnościami, przychodził społeczeństwu Kociewia z pomocą i taka sytuacja trwała  do czasu wybuchu drugiej wojny światowej.

Dnia 10 maja 1940r. w stan likwidacji został postawiony Bank Ludowy w Starogardzie Gdańskim, w czasie wojny przepadły kapitały banku, nie przeszkodziło to jednak w latach 1946-1947 w podjęciu przez ówczesnych działaczy spółdzielczych trudnej decyzji zmierzającej do reaktywowania i przywrócenia na nowo działalności Banku.

Tak więc w swej działalności Bank miał swoje wzloty i upadki. Te pierwsze były wynikiem niezwykle ofiarnej i pełnej patriotyzmu i zaangażowania postawy działaczy, zaś drugie to wynik ucisku pruskiego zaborcy dążącego do zniszczenia polskości na Pomorzu Gdańskim .

W pierwszym okresie swojej powojennej historii Bank nie skupiał jeszcze dużej liczby członków, ale stopniowo rozwijał swoją działalność operacyjną i w krótkim okresie czasu rozwinął gromadzenie wkładów pieniężnych i udzielanie potrzebnych szczególnie w tamtym czasie społeczeństwu kredytów.

W 1948 roku  Bank liczył 298 członków, wysokość udziału wynosiła 2000 złotych, zostały rozwiązane również w tym roku  problemy lokalowe Banku i ostatecznie przydzielono mu lokal przy ul. Rynek 8 w Starogardzie Gdańskim, w którym to funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

Dzięki wielkiemu uporowi i zaangażowaniu ówczesnych działaczy i pracowników Bank już w krótkim czasie swojej działalności stanął w rzędzie dobrze działających instytucji finansowych woj. gdańskiego.

W okresie swej długoletniej historii Bank działał pod różnymi nazwami: Bank Ludowy w  Starogardzie Gdańskim, Bank Ludowy – Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa (SOP).Obecna nazwa Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim obowiązuje od 1973 roku. Liczne zmiany nazwy nie miały jednak nic wspólnego ze zmianą profilu działalności, a wręcz przeciwnie  Bank realizował i realizuje swoje pierwotne cele poprzez finansowanie lokalnej społeczności, propagując jednocześnie umiejętność gospodarowania zasobami pieniężnymi.

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 roku „O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości” wymagała przyspieszonych działań związanych m.in. z organizacją Zebrań Przedstawicieli, wyborem nowej Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.

Zaczęło się wchodzenie w ważny etap nowego formułowania funkcji polskiej spółdzielczości oraz określenia jej form działania. Bank Gospodarki Żywnościowej przedstawił ofertę usług i czynności jakie może wykonywać na rzecz zrzeszonych na zasadach dobrowolności zrzeszonych z  nim Banków Spółdzielczych.

W tej sytuacji ówczesna Rada Nadzorcza Banku w dniu 31 grudnia 1992 roku podjęła uchwałę o podpisaniu umowy o zrzeszeniu się pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Starogardzie Gdańskim.

Dnia 24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, zgodnie z którą Banki Spółdzielcze zachowały daleko idącą autonomię.

Do sukcesów Banku należy zaliczyć wprowadzenie na początku lat dziewięćdziesiątych pełnej komputeryzacji.

W 1994 roku w tajnym głosowaniu nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Zarządu, którym został wtedy  i jest po dzień dzisiejszy Zenon Błański.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem dla Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim było podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Banku o przyłączeniu ościennych banków, które z mocy prawa stały się placówkami ( Oddziały, Filie ) wchodzącymi w strukturę Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Proces przyłączania poszczególnych banków kształtował się następująco:

– 1.04.1997r  Skarszewy wraz z placówkami w Nowej Karczmie i Liniewie

– 1.07.1998r Lipusz wraz z placówką w Dziemianach

– 1.07.1998r. Stara Kiszewa

Takie zmiany były potrzebą chwili, gdyż założenia Narodowego Banku Polskiego, jak i Banku Regionalnego sprowadzały się do takiego samego stanowiska, a mianowicie przewidywały, że w województwie gdańskim będzie tylko kilka Banków Spółdzielczych.                             

Początek nowego stulecia zapoczątkował szereg zmian w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim. Wskutek fuzji na poziomie Banków Zrzeszających wywołanych zmianami ustrojowymi w sektorze bankowości spółdzielczej w kraju zmianie uległ Bank Regionalny, którym stał się Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim posiada obecnie strukturę wielooddziałową, w ramach której funkcjonują: centrala, 3 oddziały i 11 filii. Zasięgiem swego działania obejmuje dziewięć gmin z Powiatu Starogardzkiego oraz Powiatu Kościerskiego, co sprawiło, że Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, którego korzenie tkwią w stolicy etnograficznego Kociewia „przeniósł” zasięg swojego działania również na obszar Kaszub.

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim oprócz placówki macierzystej posiada trzy Oddziały tj. w Skarszewach, Lipuszu i Starej Kiszewie oraz filie w Bobowie, w Starogardzie Gdańskim – Filia Nr 1 –  Starostwo Powiatowe, Filia Nr 2 – ul. Wybickiego, Filia Nr 3 –  Urząd Miejski oraz Filia Nr 5 –  Galeria Neptun, ponadto Filia Nr 1 w Skarszewach, Nowej Karczmie, Liniewie oraz w Dziemianach oraz w Kaliszu.

Rok 2010 obfitował również w doniosłe wydarzenia mające wpływ na przyszły  rozwój Banku.

Oto dwa najważniejsze z nich, a mianowicie rozpoczęcie modernizacji Centrali BS w Starogardzie Gdańskim oraz wdrożenie przez ASSECO POLAND zintegrowanego systemu informatycznego DEF3000.

Nadmienić należy, że Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim jako pierwszy spośród należących do Grupy SGB  pilotażowo wdrożył od niedawna ten system, który w niedalekiej przyszłości będzie służył całej spółdzielczości bankowej.

Mamy głęboką nadzieję, że powyższe przedsięwzięcie i bardzo nowoczesne rozwiązanie informatyczne   posłuży Bankowi Spółdzielczemu w Starogardzie Gdańskim do podniesienia w sposób absolutnie innowacyjny i nowoczesny poziomu dotychczasowo świadczonych usług bankowych.

Jak widać działalność Banku rozwinięta została na szeroką skalę, z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem przekształciła się w nowoczesny, uniwersalny i dynamicznie rozwijający się Bank, obsługujący nie tylko rolnictwo, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim  dorównuje swoją bogatą ofertą, bankom komercyjnym,  a to co Go odróżnia , to wrażliwość na problemy lokalne, to chęć wspierania i pomagania czynnym udziałem w życiu lokalnych społeczności i zrozumieniu ich potrzeb,

Wspiera również finansowo liczne imprezy zarówno te o charakterze sportowym jak i kulturalnym, udziela licznych darowizn zarówno osobom fizycznym, jak również licznym placówkom oświatowym, wychowawczym, sponsoruje liczne działania organizacji pozarządowych – działalność licznych Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki licznym wsparciom finansowym podmioty  te mogą czynnie uczestniczyć w licznych konkursach i imprezach, które są organizowane na poziomie nie tylko gminnym, ale również powiatowym, a niekiedy o zasięgu wojewódzkim, a niekiedy również także ogólnopolskim

Silna pozycja Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim oraz jego wiarygodny i przekonywujący wizerunek powoduje to, że jest on prężnie działającą instytucją  finansową  inicjatorem,  fundatorem projektów o charakterze gospodarczym , społecznym i kulturalnym.

Sytuacja finansowa BS w Starogardzie Gdańskim jest na dzień dzisiejszy zadowalająca i ustabilizowana, o czym świadczą chociażby dodatnie wyniki finansowe, systematyczny wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego oraz wzrost funduszy własnych, których poziom 1 mln euro Bank już dawno temu przekroczył.

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim ugruntowuje swoja pozycję na lokalnym rynku finansowym, zyskując opinię banku sprawnego, nowoczesnego, przyjaznego i świadczącego usługi bankowe na wysokim poziomie.

Poważne osiągnięcia Banku  Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim oraz jego ugruntowana i wysoka pozycja w spółdzielczości bankowej, a co za tym idzie w całym polskim systemie bankowym jest wynikiem wielkiego zaangażowania działaczy, dobrze kierującemu i odpowiedzialnemu Zarządowi BS oraz wysoko wykwalifikowanej, gotowej na wszelkie wyzwania, operatywnej i zdyscyplinowanej załodze, która dba o szybką, profesjonalną i w miłej atmosferze przeprowadzaną obsługę Klientów Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.