linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Wskaźniki referencyjne - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Wskaźniki referencyjne

Klauzula awaryjna w przypadku czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania stawki WIBID, która jest stawka referencyjna wykorzystywana do ustalania oprocentowania depozytów, lub zmiany metody jej obliczania:

W przypadku trwałego zaprzestania publikacji stawki WIBID i braku wskazania przez właściwy podmiot wyznaczający wskaźnika alternatywnego oraz korekty dla tej stawki lub zmiany metody jej obliczania, stawki WIBID dla danego okresu zastępuje się stawkami WIBOR dla danego okresu skorygowanymi o średnią arytmetyczną różnic między tymi stawkami ze 182 dni poprzedzających zaprzestanie publikacji WIBID (aktualnie różnica ta wynosi 20 punktów bazowych), a jeżeli nie będzie to możliwe zostanie zastosowana stopa referencyjna banku centralnego z korektą wynoszącą, w zależności od okresu wskaźnika referencyjnego:

a)       -5 punktów bazowych dla wskaźnika referencyjnego WIBID1M,

b)      5 punktów bazowych dla wskaźnika referencyjnego WIBID3M,

c)       10 punktów bazowych dla wskaźnika referencyjnego WIBID6M,

d)      20 punktów bazowych dla wskaźnika referencyjnego WIBID12M.

 

pliki do pobrania:

wskaźniki referencyjne