linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty obrotowe finansujący bieżącą działalność - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Kredyty obrotowe finansujący bieżącą działalność

Kredyty obrotowe finansujący bieżącą działalność

Przeznaczenie
Przedmiotem kredytu finansującego bieżącą działalność mogą być:

 • zapasy o charakterze stałym, przejściowym i związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności,

 • należności handlowe,

 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców,

 • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Charakterystyka produktu

Na działalność bieżącą udzielane są kredyty w następujących formach:

 • kredyt w rachunku bieżącym o charakterze odnawialnym tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystywanego kredytu, stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu.
  Wielkość kredytu określa się w oparciu o wpływy na rachunek bieżący.
  Bank nie pobiera prowizji za gotowość, czyli od środków niewykorzystanego przez klienta kredytu.
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 m-cy z możliwością odnowienia na kolejny okres.

 • kredyt w rachunku kredytowym

  • obrotowy nieodnawialny może być przedmiotem finansowania wszystkich gospodarczo uzasadnionych i udokumentowanych nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spłata kredytu następuje w ratach lub jednorazowo.
   Kredyt udzielany jest na okres do 36 m-cy.
  • obrotowy – linia kredytowa udzielany jest przedsiębiorcom, których działalność charakteryzuje się powtarzającymi się cyklami gospodarczymi. Kredyt ma charakter odnawialny tzn. każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu. Spłata kredytu następuje na podstawie dyspozycji dotyczącej przekazania środków na rachunek kredytowy. Bank nie pobiera prowizji za gotowość, czyli od środków niewykorzystanego przez klienta kredytu.
   Kredyt udzielany jest na okres do 12 m-cy z możliwością odnowienia na kolejny okres.
  • kredyt płatniczy może być udzielany przedsiębiorcom w przypadkach przejściowego braku środków na pokrycie wymagalnych zobowiązań. Realizacja kredytu powinna następować w formie bezgotówkowej, zaś kredyt może być udzielany na okres 30 dni.

Oprocentowanie i prowizja od kredytu zależą od oceny wiarygodności kredytobiorcy, rodzaju i celu kredytu, ryzyka kredytowego, okresu kredytowania – szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.